fbpx
  • Lietuvos
   • English
 • login

 • VERSLO MOTERŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

  1.  BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Verslo moterų asociacija (toliau – Asociacija) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas – skatinti moterų verslumą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su Asociacijos veiklos sritimi ir keliamais tikslais.
   2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais Asociacijos įstatais.
   3. Asociacija naudojasi visomis teisėmis, kurios yra jai suteiktos pagal galiojančius teisės aktus.
   4. Asociacijos pavadinimas – Verslo moterų asociacija.
   5. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
   6. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.
   7. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
  2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS 
   1. Asociacijos veiklos sritis – verslių Lietuvos moterų profesinių žinių ir individualybės ugdymas, aktyvus dalyvavimas visuomeninėje ir socialinėje veikloje bei šių moterų atstovavimas jų siekiams bei interesams.
   2. Asociacijos tikslai atstovaujant Asociacijos narių interesams, yra:
    1. skatinti ir remti moterų verslumą bei jų dalyvavimą ekonominėje sferoje;
    2. siekti lygių galimybių principo užtikrinimo versle stiprinant moterų verslininkių įtaką verslo savivaldoje;
    3. stiprinti moterų tarpusavio bendravimą, partnerystę ir savitarpio pagalbą – dalijantis patirtimi, keičiantis naudinga informacija;
    4. suteikti moterims galimybę gilinti žinias įvairiose diskusijose, konferencijose, seminaruose bei apmokymuose;
    5. skatinti moteris aktyviau priimti verslo sprendimus;
    6. rūpintis moterų gyvenimo visuomenėje kokybe bei asmenybės raiška privačioje erdvėje;
    7. skatinti moterų pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, netradicinį mąstymą;
    8. ieškoti naujų rinkos galimybių, t. y. orientuotis į moterų verslo plėtrą ieškant naujų verslo ryšių;
    9. atstovauti asociacijos narių interesams įvairiose institucijose;
    10. platinti informaciją asociacijos narių tarpe apie įvairius Europos verslo moterų rengiamus susitikimus, konferencijas, seminarus;
    11. siekti glaudaus bendradarbiavimo su panašaus pobūdžio tarptautinėmis asociacijomis bei dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose.
    12. dalyvauti vykdant ir/arba vykdyti projektus, skatinančius moterų verslumą, moterų dalyvavimą priimant verslo sprendimus.
   3. Asociacijos veiklos rūšys:
    1. projektų rengimas ir koordinavimas, finansinės paramos šiems projektams koordinavimas;
    2. paraiškų rengimas ir dalyvavimas ES struktūrinių fondų bei kitų organizacijų rengiamuose projektuose;
    3. verslo renginių organizavimas;
    4. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;
    5. užsakomųjų informacinių paslaugų veikla;
    6. švietimas ir mokymai.
  3. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NARIŲ PRIĖMIMAS
   1. Asociacija turi Narius ir Garbės narius.
   2. Asociacijos Nariu (Narys) gali tapti veiksnus 18 metų sulaukęs fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, pripažįstantis Asociacijos tikslus ir sutinkantis aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei laikytis Asociacijos įstatų. Sprendimą apie kandidato tinkamumą būti Nariu priima Asociacijos Valdyba. Asociacijos Valdyba nusprendžia priimti asmenį į Garbės narius. Asociacijos Steigėjai yra Nariai. Asociacijos Steigėjai, jei jie nėra Asociacijos nariai, dalyvauja be sprendžiamojo balso teisės Asociacijos Visuotiniuose narių susirinkimuose. Asociacijos Steigėjai kviečiami dalyvauti Valdybos posėdžiuose be sprendžiamojo balso teisės.
   3. Asmuo, norintis tapti Nariu, privalo raštu pateikti prašymą Asociacijos Valdybai bei sumokėti Valdybos nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį Valdybos nustatytais terminais ir tvarka. Apie Valdybos priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu asmens nurodytu elektroninio pašto adresu per penkias darbo dienas nuo Valdybos sprendimo priėmimo dienos.
   4. Narys turi visas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas teises ir pareigas.
   5. Už nario pareigų nevykdymą, Valdyba turi teisę pašalinti narį iš Asociacijos.
   6. Asmuo turi teisę bet kada pateikęs Valdybai raštišką prašymą savo noru išstoti iš Asociacijos.
   7. Asociacijos Narys turi teisę:
    1. dalyvauti Asociacijos veikloje;
    2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
    3. nemokamai arba išskirtinėmis sąlygomis dalyvauti Asociacijos organizuojamuose arba dalinai finansuojamuose projektuose;
    4. nemokamai arba išskirtinėmis sąlygomis dalyvauti Lietuvoje arba užsienio šalyse vykdomose verslo misijose;
    5. pasisakyti ir balsuoti renkant Asociacijos Valdybą, siūlyti kandidatus ir būti pasiūlytas kandidatuoti į Asociacijos valdymo organą;
    6. būti išrinktas į Asociacijos Valdybą.
   8. Asociacijos narys įsipareigoja:
    1. laikytis Asociacijos įstatų;
    2. mokėti Valdybos nustatyto dydžio stojamąjį ir metinį mokesčius bei tikslines įmokas Valdybos nustatytais terminais ir tvarka;
    3. vykdyti Asociacijos organų sprendimus;
    4. laikytis konfidencialumo įsipareigojimo kitų asociacijos narių atžvilgiu bei saugoti Asociacijos ir kitų Asociacijos narių komercines paslaptis. Asociacijos Garbės nario teises ir pareigas, jo mokesčio dydį nustato Valdyba.
  4. ASOCIACIJOS ORGANAI
   1. Asociacijos organai: Visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Asociacijos Valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Direktorius.
   2. Asociacijos valdymo organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos narių naudai. Asociacijos valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeistų Asociacijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Asociacijos tikslams.
  5. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
   1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai.
   2. Visuotinis narių susirinkimas turi šias išimtines teises:
    1. rinkti Valdybos narius;
    2. keisti Asociacijos įstatus;
    3. tvirtinti Asociacijos biudžetą;
    4. priimti sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
    5. rinkti Asociacijos auditorių;
    6. spręsti kitus Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
   3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinį narių susirinkimą organizuoja Asociacijos valdyba. Iniciatyvos teisę sušaukti Visuotinį narių susirinkimą taip pat turi ne mažiau kaip 1/3 (viena trečioji) Asociacijos narių arba Asociacijos direktorius. Apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą Valdyba ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Esant visų narių raštiškam sutikimui Visuotinis narių susirinkimas gali būti surengtas ir nesilaikant nustatytų terminų.
   4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 (viena antroji) Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavimo metu gauta daugiau dalyvaujančių Narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Priimant sprendimus keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją reikalingi ne mažiau kaip 2/3 (dvi trečiosios) susirinkime dalyvaujančių Narių balsų.
   5. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamąją teisę turi visi Nariai. Vienas Narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
   6. Narys, negalintis dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime, gali įgalioti kitą narį balsuoti už jį visais susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, išskyrus rinkimus. Vienas narys negali būti įgaliotas daugiau nei penkių Asociacijos narių.
   7. Visuotinis narių susirinkimas patvirtina tvarką ir reikalavimus keliamus asmenims kandidatuojantiems į Valdybą.
   8. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 10 darbo dienų šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus dėl neįvykusio susirinkimo dienotvarkės klausimų, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
  6. ASOCIACIJOS VALDYBA
   1. Asociacijos Valdyba yra kolegialus valdymo organas.
   2. Valdybą sudaro 7 (septyni) asmenys, esantys Asociacijos Nariais. Valdybą slaptu balsavimu renka Asociacijos nariai 3 (trejų) metų laikotarpiui. Valdyba iš savo narių tarpo bendru sutarimu išsirenka Valdybos pirmininką – Asociacijos prezidentą/ę (toliau – Asociacijos Prezidentas). Asociacijos Prezidentas pirmininkauja Asociacijos visuotiniuose susirinkimuose ir valdybos posėdžiuose, pasirašo Valdybos sprendimus, atstovauja Asociacijai Lietuvos Respublikos, užsienio šalių ir tarptautinėse institucijose, sudaro tarptautines ir kitas sutartis, kuriose nenumatomi finansiniai Asociacijos įsipareigojimai.
   3. Valdybos nariui negalint eiti savo pareigų arba atsistatydinus, Valdybos nariu tampa vėliausiai vykusiame rinkiminiame Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime daugiausiai, bet ne mažiau kaip 5 procentus narių balsų gavęs neišrinktas kadidatas, o tokio nesant – artimiausio Visuotinio narių susirinkimo metu turi būti renkamas naujas narys esamai vietai užimti. Naujo nario kadencija baigiasi su esamos Valdybos kadencijos pabaiga.
   4. Valdybos nario įgaliojimai baigiasi Visuotiniam narių susirinkimui atšaukus valdybos narį arba pastarajam parašius atsistatydinimo pareiškimą. Atsistatydinimo pareiškimą Valdybos narys pateikia Asociacijos Prezidentui.
   5. Valdyba planuoja Asociacijos veiklą, priima į Asociacijos narius, nustato Asociacijos Garbės narių teises ir pareigas, jų mokesčio dydį, nustato tikslinių rinkliavų dydžius, jų mokėjimo terminus ir tvarką, deleguoja savo atstovus į įvairias valstybines ir privačias institucijas atstovauti Asociaciją, šaukia visuotinį narių susirinkimą, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinę ataskaitą. Valdyba priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus. Valdyba priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. Valdyba skiria ir atleidžia Asociacijos direktorių. Taip pat Valdyba atsakinga už biudžeto, finansinės atskaitomybės sudarymą ir dokumentų bei duomenų pateikimą juridinių asmenų registrui. Valdyba taip pat sprendžia kitus Asociacijos visuotinio narių susirinkimo kompetencijai ir direktoriui nepriskirtus klausimus. Valdybai nepaskyrus direktoriaus, jo teises ir pareigas turi atlikti valdyba.
   6. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Asociacijos prezidento balsas. Valdybos posėdžiai, kurie gali vykti tiek gyvai, tiek elektroninio susirašinėjimo būdu, privalo būti protokoluojami. Pritarus daugiau nei pusei Valdybos narių, Valdybos posėdžiai gali vykti telefoninės ar video konferencijos būdu.
  7. ASOCIACIJOS DIREKTORIUS
   1. Asociacijoje yra vienasmenis valdymo organas – Asociacijos direktorius. Asociacijos direktorių skiria ir atleidžia Asociacijos valdyba.
   2. Asociacijos direktorius įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir valdybos priimtus nutarimus, atstovauja Asociaciją, atlieka koordinacinį darbą, organizuoja asociacijos biuro veiklą, sudaro sandorius Asociacijos vardu, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, sudaro su jais darbo sutartis, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, organizuoja savanoriškus darbus, pasirašo metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ir metinę ataskaitą. Su Asociacijos direktoriumi gali būti sudaryta darbo sutartis, arba jis gali dirbti savanoriškais pagrindais.
  8. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS
   1. Asociacijos lėšas ir pajamas sudaro:
    1. Asociacijos narių sumokėti nario ir stojimo mokesčiai bei tikslinės įmokos;
    2. 2% pajamų mokesčio dalis parama;
    3. lėšos gautos kaip parama ar dovana;
    4. ES struktūrinių fondų lėšos;
    5. pajamos gautos už Asociacijos narių vykdomą veiklą, susijusią su Asociacijos tikslais ir jos veiklos sritimi.
    6. Kitos teisėtai įgytos lėšos bei pajamos.
   2. Asociacija turi teisę gauti ir teikti paramą bei teikti labdarą.
   3. Valdyba koordinuoja Asociacijos finansinius išteklius.
   4. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos šiuose įstatuose nurodytiems tikslams, Asociacijos darbuotojų darbo apmokėjimui, Asociacijos turtui įsigyti ir veiklos išlaidoms padengti.
   5. Asociacijos turto, lėšų ir pajamų naudojimo ir disponavimo apribojimus nustato įstatymai.
  9. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ
   PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
      

   1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Valdyba atskiru dokumentu.
  10. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ
   SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA
      

   1. Viešą informaciją skelbia Asociacijos Valdyba.
   2. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ir šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, priklausomai nuo turinio, skelbiami Asociacijos internetinėje svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos žinios“.
   3. Jeigu informacija susijusi tik su Asociacijos nariais, ji gali būti pateikiama ne viešai, bet kiekvienam Asociacijos nariui elektroniniu paštu arba registruotu laišku.
  11. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO
   TVARKA
      

   1. Sprendimus dėl atstovybių ir / ar filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo / atšaukimo, vadovaudamasis šiais įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, priima Asociacijos Valdyba.
  12. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
   1. Asociacijos buveinė keičiama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas dėl buveinės pakeitimo laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš”.
   2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas pakeisti Asociacijos buveinę LR teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui.
  13. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
   1. Asociacijos įstatai keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 dalyvaujančių narių (jų atstovų) balsų dauguma ir įsigalioja tik įregistravus juos Juridinių asmenų registre.
   2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

  Paskutinieji šių Įstatų pakeitimai priimti VMA narių visuotiniame susirinkime 2019-09-23 d., Vilniuje.