fbpx
  • Lietuvos
   • English
 • login

 • Renginio data: 2016-06-09

  Susirinkimo metu Verslo moterų asociacijos Valdybos pirmininkė Dalia Foigt-Norvaišienė pateikė VMA Valdybos veiklos 2016 m. sausio-gegužės mėn. laikotarpiu ataskaitą. Buvo pristatyti Valdybos darbai nuo asociacijos įkūrimo dienos, apibendrinti jau nuveikti asociacijos darbai.

  Asociacijos narėms pateikta dabartinė asociacijos narių statistika. Iš viso šiuo metu asociacija jungia 83 narius. Jų tarpe juridiniai asmenys sudaro 58%, fiziniai asmenys – 42%. Didžiąją dalį, tris ketvirtadalius, narių sudaro verslo savininkai ir bendrasavininkai, dar 18% – samdomi vadovai. Pagal darbuotojų skaičių dominuoja smulkios įmonės, kuriose dirba iki 30 darbuotojų. Pagal veiklos formą 63% narių sudaro uždarųjų akcinių bendrovių atstovai.

  Verslo moterų asociacijos direktorė Vaida Balčiūnienė pristatė VMA veiklos kryptis ir gaires bei artimiausius uždavinius 2016 m. birželio mėn. – 2017 m. balandžio mėn. laikotarpiui. Buvo aptarti visų teminių darbo grupių jau nuveikti darbai bei planai. VMA nariai, kurie dar nėra pasirinkę, prie kurios grupės norėtų prisijungti, buvo pakviesti tai padaryti ir aktyviai teikti pasiūlymus dėl tolimesnės asociacijos veiklos.

  Taip pat nutarta, kad darbo grupės, kurių lyderėmis šiuo metu yra valdybos narės, iki rugsėjo mėn. išsirinks naujas lyderes, tokiu būdu atskiriant Valdybos narių ir teminių darbo grupių lyderių veiklas. Darbo grupių lyderės sudarys Tarybą, kurios pagrindinis tikslas – derinti veiksmus tarp darbo grupių. Šios Tarybos veiklą padės koordinuoti vienas iš Valdybos narių, kuris bus paskirtas artimiausiame Valdybos posėdyje.

  Susirinkimo metu, kilus aktyviai diskusijai, Valdyba buvo įpareigota parengti VMA narių atrankos ir priėmimo į asociacijos narius kriterijus.

  Verslo moterų asociacijos buhalterė Rasita Juodkazienė pristatė asociacijos 2016 m. biudžetą.

  Susirinkimo metu buvo patvirtinta VMA Valdybos veiklos 2016 m. sausio-gegužės mėn. laikotarpiu ataskaita, VMA 2015 m. finansinė atskaitomybė ir 2016 m. biudžetas.

  Atsistatydinus VMA Valdybos narei Almai Ziziliauskienei, vyko naujo valdybos nario rinkimai. Susirinkimui patvirtinus tvarką ir reikalavimus į Valdybą renkamiems asmenims, buvo pasiūlyta keletas kandidatų, iš kurių renkami į Valdybos narius sutiko būti trys asmenys: Ilma Miliūtė-Žilienė, Skaidra Vaicekauskienė ir Lena Žemaitienė. Slaptu susirinkimo dalyvių balsavimu nauju Valdybos nariu išrinkta Ilma Miliūtė-Žilienė. Ji pažadėjo, kad asociacijos labui panaudos visą savo sukauptą patirtį, dalyvaujant įvairiose visuomeninėse organizacijose bei dirbant su finansuojamais projektais.

  Verslo moterų asociacija nuoširdžiai dėkoja buvusiai Valdybos narei Almai Ziziliauskienei už jos energiją ir begalinį atsidavimą asociacijos veikloje! Tuo tarpu A.Ziziliauskienė žadėjo ir toliau aktyviai darbuotis asociacijos labui, dalintis savo asmenine profesine patirtimi.